Ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojo!

Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (parsisiųsti)

Turite klausimų ar dvejonių?
Skambinkite +370 443 26071 arba užsukite į V. Burbos g. 8 – pasikalbėsime!

Apie atrankos laiką ir vietą informuosime tik reikalavimus atitikusius kandidatus. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu.

Darbo užmokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą.

Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“ asmens duomenis tvarko vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.