Ieškome ikimokyklinio ugdymo mokytojo!

Lopšelis-darželis „Saulutė“ – pirmasis darželis Mažeikių mieste, įkurtas 1964 metais, turintis didelę ugdomojo proceso organizavimo patirtį, prie savo komandos kviečia prisijungti

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJĄ

Tapkite „Saulutės“ dalimi!

Prisijungus prie aktyvios, draugiškos, stiprios ir profesionalios mokytojų komandos, turėsite galimybę prisidėti kuriant fiziškai, psichologiškai ir emociškai saugią, estetiškai patrauklią, šiuolaikišką „Saulutės“ aplinką, siekiant ne tik asmeninės, bet ir įstaigos sėkmės. Pozicijos išskirtinumą stiprina tai, kad visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdymo grupėse, ugdymo proceso metu, dirba mokytojas ir jo asistentas.

Jūsų pagrindinės užduotys bus:

 • organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą: planuoti grupės ugdomąją veiklą, kurti grupės ugdymo aplinką, parinkti priemones, ugdyti ir dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese;
 • rengti projektus, individualias ugdymo ir edukacines programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir apie pasiekimus informuoti vaikų atstovus (pagal įstatymą);
 • teikti informaciją ir pagal kompetenciją konsultuoti vaikų atstovus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) klausimais (pagal įstatymą);
 • dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, veiklose (ir tikimės, kad jas inicijuosite);
 • taikyti informacines ir komunikacines technologijas savo tiesioginiame darbe.

Tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį (ar aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų) išsilavinimą ugdymo mokslų srityje ir ikimokyklinio ugdymo mokytojo (pedagogo) kvalifikaciją;
 • turite teisę dirbti mokytoju (atitinkate Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus);
 • gebate savarankiškai planuoti darbo laiką ir veiklą;
 • žinote vaiko vystymosi poreikius, savireguliacijos ir žaidimo aspektus, kūrybiškai ugdote vaikus, taikant įvairius ugdymo metodus ir būdus;
 • turite puikius bendravimo įgūdžius su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • sklandžiai kalbate ir rašote lietuvių kalba;
 • gebate naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (kompiuteriu, projektoriumi ir kt.);
 • nestokojate idėjų;
 • gebate vykdyti asmenines užduotis bei dirbti komandoje.

Prisijungę prie mūsų, Jūs:

 • turėsite mentorių, kuris rūpinsis Jūsų veikla ir tobulėjimu;
 • kelsite kvalifikacinę kategoriją;
 • turėsite asistentą, kuris padės vesti ugdomąją veiklą;
 • dalyvausite ugdymo programose ir mokysitės iš geriausių;
 • turėsite visą laisvę imtis pokyčių ir prisidėti įgyvendinant kūrybinius sumanymus.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint dalyvauti atrankoje:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (parsisiųsti);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

ĮSTAIGA
Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“

PAREIGYBĖ
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

PAREIGYBĖS LYGIS
2A

DARBO KRŪVIS
1 etato ikimokyklinio ugdymo grupėje (36 val. per savaitę)

DARBO SUTARTIES RŪŠIS
Neterminuota (su 3 mėnesių bandomuoju laikotarpiu)

MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
Nuo 816 iki 1232 Eur (neatskaičius mokesčių), atsižvelgiant į pedagoginio darbo patirtį ir kvalifikacinę kategoriją

DARBO PRADŽIA
2020 m. rugsėjo 1 d.

Gyvenimo aprašymą ir kitus reikiamus dokumentus, nurodant pareigų pavadinimą „tema“ eilutėje, siųskite elektroniniu paštu mazeikiai.saulute@gmail.com arba pristatykite asmeniškai (arba registruotu laišku) V. Burbos g. 8, Mažeikiai.

Apie atrankos laiką ir vietą informuosime tik reikalavimus atitikusius kandidatus. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Turite klausimų ar dvejonių?
Skambinkite +370 443 26071 arba užsukite į V. Burbos g. 8 – pasikalbėsime!

Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu.

Darbo užmokestis mokamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą.

Mažeikių lopšelis-darželis „Saulutė“ asmens duomenis tvarko vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.