Nuostatai, įstaigos veiklą ir ugdymo procesą reglamentuojantys vidaus dokumentai

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai


Darbo tvarkos taisyklės (2020-11-26, įsak. Nr. V1-98)

Vidaus kontrolės politika (2021-03-19, įsak. Nr. V1-22)

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2020-09-30, įsak. Nr. V1-88)

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (2020-02-07, įsak. Nr. V1-17)

Metinio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2020-01-14, įsak. Nr. V1-9)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (2020-02-03, įsak. Nr. V1-15, nauja redakcija 2021-01-04, įsak. Nr. V1-3))

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (2020-01-02, įsak. Nr. V1-2)

Dokumentų rengimo taisyklės (2020-01-02, įsak. Nr. V1-2)

Darbuotojų maitinimo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje “Saulutė” tvarkos aprašas (2018-08-30, įsak. Nr. V1-73)

Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas (2017-10-24, įsak. Nr. V1-68)

Finansų kontrolės taisyklės (2017-12-29, įsak. Nr. V1-97)

 

Ugdymo procesą reglamentuojantys dokumentai


Priešmokyklinės ugdymo grupės atostogų grafikas

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas (2021-02-22, Nr. V1-15)

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos tvarkos aprašas (2021-01-29, Nr. v1-9)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2021-01-29, įsak. Nr. V1-10)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo, specialiojo ugdymo(si) ir pagalbos skyrimo, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2020-11-26, įsak. Nr. V1-98)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2020-06-08, įsak. Nr. V1-49)

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas (2018-11-23, įsak. Nr. V1-113)

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje nustatymo tvarkos aprašas (2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-6)

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2020-11-23, įsak. Nr. V1-96)

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (2020-09-22, įsak. Nr. V1-83)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2021-02-23, įsak. Nr. V1-17)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2021-03-09, įsak. Nr. V1-20)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2020-02-18, įsak. Nr. V1-19)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-03-25, įsak. Nr. V1-29)

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašas 2020–2021 m. m. (2020-08-31, įsak. Nr. V1-69)

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas (2020-08-31, įsak. Nr. V1-71)