Nuostatai, įstaigos veiklą ir ugdymo procesą reglamentuojantys vidaus dokumentai

Veiklą karantino metu reglamentuojantys dokumentai 


Informacija dėl grupių aplinkos paviršių PGR tyrimo atlikimo

Įsakymas dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose

Darbo organizavimas ekstremalios situacijos metu nuo 2021-09-01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimo” 

Dėl švietimo veiklų karantino laikotarpiu

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo

Darbo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” karantino metu tvarkos aprašas (2020-05-14, įsak. Nr. V1-37)

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas (2020-03-13, įsak. Nr. V1-26)

Algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai


Darbo tvarkos taisyklės (2020-11-26, įsak. Nr. V1-98)

Vidaus kontrolės politika (2021-03-19, įsak. Nr. V1-22)

Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2020-09-30, įsak. Nr. V1-88)

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (2020-02-07, įsak. Nr. V1-17)

Metinio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2020-01-14, įsak. Nr. V1-9)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (2020-02-03, įsak. Nr. V1-15, nauja redakcija 2021-01-04, įsak. Nr. V1-3))

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (2020-01-02, įsak. Nr. V1-2)

Dokumentų rengimo taisyklės (2020-01-02, įsak. Nr. V1-2)

Darbuotojų maitinimo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje “Saulutė” tvarkos aprašas (2018-08-30, įsak. Nr. V1-73)

Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas (2017-10-24, įsak. Nr. V1-68)

Finansų kontrolės taisyklės (2017-12-29, įsak. Nr. V1-97)

 

Ugdymo procesą reglamentuojantys dokumentai


Priešmokyklinio ugdymo grupės atostogų grafikas

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas (2021-02-22, Nr. V1-15)

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos tvarkos aprašas (2021-01-29, Nr. v1-9)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (2021-01-29, įsak. Nr. V1-10)

Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo, specialiojo ugdymo(si) ir pagalbos skyrimo, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2020-11-26, įsak. Nr. V1-98)

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2020-06-08, įsak. Nr. V1-49)

Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas (2018-11-23, įsak. Nr. V1-113)

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje nustatymo tvarkos aprašas (2021 m. sausio 29 d. Nr. T1-6)

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2020-11-23, įsak. Nr. V1-96)

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (2020-09-22, įsak. Nr. V1-83)

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2021-02-23, įsak. Nr. V1-17)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2021-03-09, įsak. Nr. V1-20)

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (2020-02-18, įsak. Nr. V1-19)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-03-25, įsak. Nr. V1-29)

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo priemonių sąrašas 2021–2022 m. m. (2021-09-01, įsak. Nr. V1-47)

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas (2020-08-31, įsak. Nr. V1-71)