Ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje vaikai ugdomi penkiose ikimokyklinio ugdymo grupėse.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Mažeikių  lopšelio – darželio “Saulutė” direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą ‘Augu kartu su Saulute”

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.  Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, galimybes bei ugdymo(si) patirtį. Sudarytas remiantis humaniškumo, sveikatingumo, tęstinumo, visuminio, nedalykinio, integralaus ugdymo nuostatomis. Ugdymo(si) turinys pasižymi vertybių, gebėjimų ir žinių darna, numatytos kryptingos vaiko veiksenos atskirose kompetencijose.

Priešmokyklinis ugdymas

Mūsų įstaigoje  veikia viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

ŠMSM_ĮSAKYMAS_DĖL_PRIEŠMOKYKLINIO_UGDYMO_PROGRAMŲ_PATVIRTINIMO

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Priešmokyklinis ugdymas  teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir trunka 1 metus. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja įstaigos psichologas, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka.

Priešmokyklinio ugdymo grupės atostogų grafikas 2022-2023 m.m.