Ugdymas

Įstaigoje įgyvendinamos dvi ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, galimybes bei ugdymo(si) patirtį. Sudarytas remiantis humaniškumo, sveikatingumo, tęstinumo, visuminio, nedalykinio, integralaus ugdymo nuostatomis. Ugdymo(si) turinys pasižymi vertybių, gebėjimų ir žinių darna, numatytos kryptingos vaiko veiksenos atskirose kompetencijose.

Ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo(si) paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.