Švietimo pagalba mokiniui

Logopedo ir specialiojo pedagogo veikla

Logopedė


RENATA BUMBLIAUSKIENĖ

pagalbos mokiniui specialistė metodininkė

renata.bumbliauskiene@buk.lt

Logopedo veikla

Logopedas moko vaikus taisyklingai tarti garsus, girdėti ir skirti garsus, pažinti raides, kalbėti gramatiškai taisyklingais sakiniais.

Logopedas išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį, įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus. Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams  šalinti. Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.

Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Logopedo darbo tikslas

Laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir vaikų tėveliais, juos įveikti.

Kaip vyksta logopedinės pratybos?

Logopedines pratybas vaikai lanko 2–3 kartus per savaitę.

Pratybos trunka apie 20–25 minutes.

Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko suvokimai bei tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai.

Logopedinių pratybų metu naudojami įvairūs paveikslėliai, loto, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t. t. Vaikai žaisdami išmoksta susikaupti ir išlaikyti dėmesį.

Logopedo patarimai

Logopedė, specialioji pedagogė


RENATA TAUTVIDĖ

pagalbos mokiniui specialistė

r.rauduvyte@gmail.com

Specialiojo pedagogo veikla

Specialusis pedagogas-logopedas atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą. 

Padeda vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo medžiagą ir priemones bei rengti individualias, modifikuotas ar adaptuotas bendrąsias ugdymo programas.

Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.

Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

Specialiojo pedagogo darbo tikslas

Prioritetinis teikiamų specialiojo pedagogo paslaugų tikslas yra teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių.

Kaip vyksta specialiojo pedagogo pratybos?

Veda grupinius, pogrupinius bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį bei laipsnį.

Teikiamų paslaugų turinys, pobūdis ir trukmė priklauso tiek nuo vaikų, tiek nuo jų šeimos narių poreikių: sudaromos sąlygos ir galimybės gauti individualią pagalbą. Vaikų specialiojo ugdymo programos rengiamos kartu su tėvais, atsižvelgiant į jų pageidavimus ir galimybes padėti savo vaikui. Specialiojo pedagogo užsiėmimų trukmė ir pobūdis parenkami atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, amžių ir asmenybės ypatybes. Lavinant pažintinius vaiko gebėjimus ugdymas integruojamas į žaidybinę vaiko veiklą. Užsiėmimų metu taikomi aktyvieji ir netradiciniai metodai, kūrybinio mąstymo ugdymo strategijos.

 

Specialiojo pedagogo patarimai

Renatos Bumbliauskienės darbo laikas

“Gudručių” grupė

8:00–10:20


“Smalsučių” grupė

10:35–12:30


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:30–14:30

“Smalsučių” grupė

8:00–10:30


“Čiauškučių” grupė

10:45–11:05


“Gudručių” grupė

11:20–12:30


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:30–14:30

“Čiauškučių” grupė

8:00–12:30


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:30–14:30

“Gudručių” grupė

8.00–10.30


“Čiauškučių” grupė

10:45–11:05


“Smalsučių” grupė

11:20–12:30


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12.30–14.30

“Čiauškučių” grupė

8:00–12:00


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:30–14:30

Renatos Tautvidės darbo laikas

8:00–12:35


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:35–14:35

8:00–12:35

13:00–13:20


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

14:00–15:00

8:30–12:35


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:35–13:35

8:00–12:35


Konsultacijos tėvams (vyksta iš anksto suderintu laiku)

12:35–13:35

8:00–11:20