Asmens duomenų apsauga

Mažeikių lopšelis-darželis “Saulutė” asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir šiomis Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė” parengtomis tvarkomis:

Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Mažeikių lopšelyje-darželyje “Saulutė” tvarkos aprašas

Vilma Šandarienė – asmuo, atsakingas už asmens duomenų apsaugos politikos vykdymą Mažeikų lopšelyje-darželyje “Saulutė” (2018 m. rugsėjo 4 d. dir. įsak. Nr. V1-83a).
Tel.: (8 443) 26071 El.p: mazeikiai.saulute@gmail.com; vilma.sandariene@buk.lt

Asmens duomenys Mažeikių lopšelyje-darželyje “Saulutė” tvarkomi šiais tikslais:

  • Mokinių (ugdytinių) asmens duomenys – mokymo ir ugdymo sutarčių apskaitos, mokinių ir ugdytinių asmens bylų tvarkymo, elektroninio dienyno pildymo, mokinio krepšelio paskaičiavimo, Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, Darželio nelankančių mokinių apskaitos, Darželio veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokinių ir ugdytinių kūrybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medžiaga), tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vaiko gerovės ir saugumo Darželyje ir visuomenėje užtikrinimo, svarbaus Darželio turto saugumo užtikrinimo;
  • Darželio darbuotojų asmens duomenys – socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu –Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, savivaldybei – civilinio mobilizacinio personalo rezervo administravimo tikslu, pedagogų atestacijos duomenų tvarkymo tikslu, darbuotojų gerovės ir saugumo Darželyje ir visuomenėje užtikrinimo tikslu;
  • Asmenų, pateikusių Darželiui skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu –juridiniams ir fiziniams asmenims, kai šiuose dokumentuose yra asmens duomenų – juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik su darbuotojo sutikimu;
  • Pretendentų į Darželio darbuotojus – pretendentų konkurso (atrankos) organizavimo, vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Taip pat Jūs galite kreiptis su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai Be to, galite kreiptis su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), galite pranešimu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems kas turit teisę ja naudotis ir naudojama tik teisėtais tikslais.
Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, jei teisės aktuose nėra nustatyta kitaip.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Mažeikių lopšelio-darželio “Saulutė” administracijai rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per įgaliotą atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (V. Burbos g. 8, Mažeikiai, tel. (8 443) 26071, el. p. mazeikiai.saulute@gmail.com).
Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
Atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
Darželio administracija gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
Duomenų subjekto teisės nėra absoliučios. Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti:
• kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
• kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą.
• kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
• kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
• kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo pažeidimų apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo kaip duomenų subjekto teisės, jis gali kreiptis į Mažeikių lopšelio-darželio “Saulutė” atsakingą darbuotoją Vilmą Šandarienę telefonu (8 443) 26071 arba el.paštu mazeikiai.saulute@gmail.com; vilma.sandariene@buk.lt . Darbuotojas, atsakingas už Duomenų apsaugą privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu. Jeigu asmuo nesutinka su atsakingo darbuotojo atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.