Veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai

Įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkų aprašai, taisyklės ir kita

>    Darbuotojų etikos kodeksas


>    Darbo tvarkos taisyklės


>    Darbo apmokėjimo sistema


>    Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas


>    Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas


>    Vaikų sveikatos priežiūros tvarkos aprašas


>    Pirmosios pagalbos rinkinio aprašas


>    Dokumentų valdymo tvarkos aprašas


>    Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas


>    Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas


>    Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


>    Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės


>    Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos tvarkos aprašas


>    Vaikų nemokamo maitinimo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas


>    Metinio darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas


>    Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka


>    Darbo organizavimo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” karantino metu tvarkos aprašas


>    Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas


>    Nuotolinio darbo tvarkos aprašas


>    Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas


>    Vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas


>    Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas


>    Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas


>    Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė” tvarkos aprašas


 

>    Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas


>    Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas


>    Apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas


>    Darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas


>    Finansų kontrolės taisyklės


>    Atlyginimo už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas


>    Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas


>    Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo, specialiojo ugdymo(si) ir pagalbos skyrimo, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas


>    Privalomojo darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas


>    Darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas


>    Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas


>    Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas


>    Darbuotojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas


>    Valomų vidaus patalpų priežiūros tvarkos aprašas


 

Atnaujinta: 2024-05-17