Ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Įstaigoje vaikai ugdomi penkiose ikimokyklinio ugdymo grupėse.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Mažeikių  lopšelio – darželio “Saulutė” direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą „Augu kartu su Saulute”.

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.  Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo(si) programos turinys orientuotas į vaiko poreikius, interesus, galimybes bei ugdymo(si) patirtį. Sudarytas remiantis humaniškumo, sveikatingumo, tęstinumo, visuminio, nedalykinio, integralaus ugdymo nuostatomis. Ugdymo(si) turinys pasižymi vertybių, gebėjimų ir žinių darna, numatytos kryptingos vaiko veiksenos atskirose kompetencijose.

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas:

https://www.nsa.smm.lt/2023/06/15/pristatomas-ikimokyklinio-ugdymo-programos-gairiu-projektas/

 

Priešmokyklinis ugdymas

Mūsų įstaigoje  veikia viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

ŠMSM_ĮSAKYMAS_DĖL_PRIEŠMOKYKLINIO_UGDYMO_PROGRAMŲ_PATVIRTINIMO

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo:https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

  1. 2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;
  2. 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;
  3. 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės atostogų grafikas 2023-2024 m.m.