Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija (VGK)

VGK SUDĖTIS, NARIŲ  FUNKCIJOS:

  • Renata Bumbliauskienė – VGK pirmininkė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė), mokytoja. koordinuoja VGK darbą. Organizuoja ir koordinuoja ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų, bendradarbiauja su Mažeikių miesto pedagogine psichologine tarnyba. koordinuoja įtraukiojo ugdymo sferą: kuruoja  pagalbos planų rengimą ir įgyvendinimą.
  • Rūta Žubikienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Koordinuoja krizių valdymo sferą: konsultuoja bendruomenės narius, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą. koordinuoja smurto ir patyčių sferą: domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes.
  • Oksana Miltinytė-Bapaume – mokytoja. Koordinuoja socialinio ir emocinio ugdymo sferą: analizuoja ir domisi socialines ir emocines kompetencijas ugdančiomis prevencinėmis programomis, jų įgyvendinimu įstaigoje.
  • Vilma Zeleckienė – mokytoja. Koordinuoja bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais sferą: skatina bendrystę su ugdytinių tėvais, teikia jiems grįžtamąjį ryšį sprendžiant konfliktines situacijas, siūlo naujoves. Komisijos sekretorė: rengia VGK posėdžių medžiagą, suderinusi su VGK pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius; tvarko dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu.
  • DALINA DAUKANTIENĖ – mitybos organizavimo specialistė. Koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimo  sferą: saugo ir stiprina vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais. Vykdo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis: 

Erika Matutienė

Vilma Šandarienė

Renata Bumbliauskienė

Atestacijos komisija

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)  ATESTACIJOS KOMISIJA

  1. Komisijos pirmininkas – Rūta Žubikienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Komisijos sekretorius – Renata Daukšienė,  Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo  mokytoja;
  3. Komisijos narys –Ligita Diržininkienė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
  4. Komisijos narys- Sima Vedlūgaitė, Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
  5. Komisijos narys –Renata Bumbliauskienė, Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ pagalbos mokiniui specialistė;